flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023, moduł II

Nr umowy o dofinansowanie: 931

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 29.05.2023 r.

Okres realizacji zadania: 01/01/2023 r. – 31/12/2023 r.

Całkowita wartość zadania: 115.200,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy dwieście złotych, 00/100).

Przyznana kwota dotacji: 57.600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych, 00/100), co stanowi 50% całkowitych wydatków na realizację zadania.

Wkład własny: 57.600,00 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych, 00/100).

Szczegółowy opis zadania:

Podstawowym celem przedmiotowego zadania publicznego jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym. Odbiorcami zadania są osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, będące mieszkańcami miasta Łuków. Miejsce realizacji to Klub "Senior+" w Łukowie (ul. Wyszyńskiego 10/16, 21-400 Łuków), utworzony w 2019 roku, dysponujący 30 miejscami dla seniorów, z których w sposób rotacyjny - dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości, korzystać będzie grupa około 45 osób.

Placówka Klub "Senior+" w Łukowie czynna będzie przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) przez 4 godziny każdego dnia.

W ramach realizacji zadania publicznego zrealizowane zostaną następujące działania:
1. wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia;
2. zakup materiałów do prowadzenia zajęć artystycznych;
3. wyjazdy i wyjścia w ramach usług kulturalno-oświatowych i turystycznych;
4. zakup artykułów do zajęć edukacyjnych;
5. zakup artykułów spożywczych i materiałów do organizacji imprez okolicznościowo-integracyjnych, zajęć aktywizujących społecznie i do kącika kawowo-herbacianego;
6. bieżące utrzymanie Klubu;
7. wynagrodzenie personelu Klubu;
8. promocja zadania.

senior plus

 senior plakat fundusz celowy 2023