Zadanie zrealizowane na podstawie umowy z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej pochodzącej z rezerwy ogólnej budżetu państwa na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących zakupu masztu i flagi oraz ich instalacji, w ramach projektu "Pod biało-czerwoną".

Nr umowy: 1711, aneks nr 1 z dnia 10.11.2022 r.

Data zawarcia umowy: 27.07.2022 r.

Okres realizacji zadania: 27.04.2022 r. – 15.12.2022 r.

Kwota dotacji otrzymanej: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych, 00/100).

Kwota dotacji wykorzystanej: 7.685,00 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych, 00/100).

Kwota wkładu własnego: 0,00 zł.

W wyniku realizacji zadania opracowano dokumentację projektową, zakupiono maszt o wys. 10 m z flagą biało-czerwoną, wykonano montaż/instalację ww. masztu oraz zakupiono tabliczkę pamiątkową.

Lokalizacja: Łuków, ul. Piłsudskiego, przy drodze nr 63, działka nr 8534/3.

Celami projektu są przede wszystkim:

1. Godne upamiętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku.
2. Promocja nowoczesnego patriotyzmu oraz dumy z Polskości. Umieszczenie flagi na maszcie w wyjątkowym miejscu w każdej gminie w Polsce to dowód na to jak ważne w życiu każdego Polaka są symbole narodowe. Miejsce instalacji masztu z flagą wskazuje gmina po konsultacjach z mieszkańcami, a zatwierdza organizator projektu.
3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, popularyzowanie historii, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4. Wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego i promocji obronności.
5. Budowa wspólnoty narodowej oraz lokalnej poprzez wzmacnianie ducha patriotyzmu.
6. Krzewienie idei zaangażowanego społeczeństwa obywatelskiego, świadomego swej tradycji, historii oraz odpowiedzialnego za teraźniejszość i przyszłość.

Pod biało-czerwoną foto masztu