Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 851, aneks nr 1 z dnia 17 sierpnia 2021 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 10 maja 2021 r.

Całkowita wartość zadania: 485.030,57 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy trzydzieści złotych, 57/100).

Kwota dofinansowania: 242.515,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset piętnaście złotych, 00/100).

Wkład własny: 242.515,57 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset piętnaście złotych, 57/100).

Okres realizacji zadania: lipiec 2021 r. – grudzień 2021 r.

Zadanie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze,
  • podbudowy,
  • elementy ulic – krawężniki,
  • nawierzchnie,
  • oznakowanie pionowe.

Opis zadania:

W celu poprawy parametrów technicznych ulicy Objazdowej, zaplanowano jej przebudowę polegającą na wykonaniu jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej asfaltowej szerokości 6 m, ustawienie na jej krawędziach krawężników ulicznych 15x30x100 cm oraz wykonanie zjazdów na przyległe nieruchomości. Po obu stronach drogi wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego. Odwodnienie ulicy Objazdowej odbywać się będzie powierzchniowo na pobocza poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

tablica RFRD Objazdowa