flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 1551

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 18 listopada 2021 r.

Całkowita wartość zadania: 660.134,12 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy sto trzydzieści cztery złote, 12/100).

Kwota dofinansowania: 330.067,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych, 00/100).

Wkład własny: 330.067,12 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych, 12/100).

Okres realizacji zadania: październik 2021 r. – grudzień 2021 r.

Zadanie obejmuje:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • podbudowy,
  • elementy ulic – krawężniki,
  • wymiana/remont oświetlenia drogowego,
  • nawierzchnia,
  • oznakowanie poziome i pionowe.

Opis zadania:

W celu poprawy parametrów technicznych ulic: Turystyczna, Wypoczynkowa, zaplanowano ich przebudowę polegającą na wykonaniu jezdni o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,5 m oraz ustawienie na ich krawędziach krawężników ulicznych 15x30x100 cm. Po obu stronach drogi wykonane zostaną pobocza z kruszywa łamanego. W celu uspokojenia ruchu zaplanowano wykonanie wyniesionej powierzchni tarczy skrzyżowania na połączeniu ul. Turystycznej i ul. Wypoczynkowej. Odwodnienie przedmiotowych ulic odbywać się będzie powierzchniowo do przyległych rowów odparowujących poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych. Planowana inwestycja obejmuje również remont/wymianę istniejących stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego na ul. Wypoczynkowej. W miejsce istniejących słupów betonowych z oprawami sodowymi zaprojektowano montaż 10 szt. słupów o wysokości 7 m w wysięgnikami rurowymi wraz z montażem nowych opraw ledowych o mocy min. 50W.

 tablica RFRD Turystyczna Wypoczynkowa