flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 549, aneks nr 1 z dnia 21 czerwca 2022 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 1 kwietnia 2022 r.

Całkowita wartość zadania: 1.394.606,75 zł (słownie: jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset sześć złotych, 75/100).

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 1.367.841,25 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści jeden złotych, 25/100).

Kwota dofinansowania: 683.920,62 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych, 62/100).

Termin oddania Zadania do użytkowania: listopad 2022 r.

Zadanie obejmuje:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

  • Podbudowy
  • Elementy ulic

  • Nawierzchnie

  • Wymiana i regulacja urządzeń

  • Tablice informacyjne (2 szt.)

Opis zadania:

W celu poprawy parametrów technicznych ulic: Dmocha i Kościelna, zaplanowano ich remont polegający na wykonaniu jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej asfaltowej szerokości 6,2 - 6,6 m, ustawieniu na ich krawędziach krawężników ulicznych, w miejscach zjazdów i przejazdów ustawienie krawężników najazdowych (zaniżonych). Po obu stronach drogi zaplanowano wymianę i regulację wysokościową nawierzchni chodników z kostki brukowej. W celu uspokojenia ruchu zaprojektowano wykonanie wyniesionej powierzchni z betonowej kostki brukowej oraz usytuowanie 2 progów zwalniających. Odwodnienie jezdni oraz wyniesionej powierzchni odbywać się będzie powierzchniowo do wpustów istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

tablica 180x120 RFRD dmocha koscielna ost