flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2022 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 583, aneks nr 1 z dnia 12 lipca 2022 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 8 marca 2022 r.

Całkowita wartość zadania: 406.854,18 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote, 18/100).

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 383.311,98 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta jedenaście złotych, 98/100).

Kwota dofinansowania: 191.655,99 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych, 99/100).

Wkład własny: 191.655,99 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych, 99/100).

Termin oddania Zadania do użytkowania: październik 2022 r.

Zadanie obejmuje:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

  • Elementy ulic

  • Nawierzchnie

  • Wymiana i regulacja urządzeń

  • Tablice informacyjne (2 szt.)

Opis zadania:

W celu poprawy parametrów technicznych ulic: Spokojna i Cmentarna, zaplanowano ich remont polegający na wykonaniu jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej asfaltowej szerokości 5,6 - 6,0 m, ustawieniu na ich krawędziach krawężników ulicznych, w miejscach zjazdów i przejazdów ustawienie krawężników najazdowych (zaniżonych). Odwodnienie jezdni odbywać się będzie powierzchniowo do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych.

tablica RFRD spokojna cmentarna koszty kwal