flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2024 – zadanie wieloletnie)

Nr umowy o dofinansowanie: G/RFRD/52/2024

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: listopad 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 5 636 409,60 zł (słownie: pięć milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dziewięć złotych, 60/100).

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 5 571 346,47 zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści sześć złotych, 47/100).

Kwota dofinansowania: 3 342 807,88 zł (słownie: trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset siedem złotych, 88/100).

Wkład własny w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania: 2 228 538,59 zł (słownie: dwa miliony dwieście dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzydzieści osiem złotych, 59/100).

Koszty niekwalifikowalne: 65 063,13 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote, 13/100).

Termin oddania zadania do użytkowania: sierpień 2025 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

 • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

 • Roboty ziemne;

 • Odwodnienie - kanalizacja deszczowa;

 • Podbudowy;

 • Nawierzchnia;

 • Elementy ulic;

 • Oznakowanie pionowe i poziome;

 • Budowa studni kablowych;

 • Budowa kanału technologicznego;

 • Linia kablowa oświetlenia ulicznego;

 • Prace towarzyszące;

 • Linia kablowa nN;

 • Wewnętrzna linia zalicznikowa;
 • Linia napowietrzna nN;

 • Linia średniego napięcia;

 • Demontaż linii nN i przyłączy;

 • Wykonanie tablicy informacyjnej.

Łączna długość dróg objętych wnioskiem o dofinansowanie: 727 m, w tym: ul. Zagrodowa - 516 m, ul. Wileńska - 173 m, ul. Kresów Wschodnich - 38 m.

tablica RFRD2024 Zagrodowa ost