flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 – zadanie wieloletnie)

Nr umowy o dofinansowanie: 386, aneks nr 1 z dnia 14 czerwca 2023 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28 marca 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 8 987 478,51 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych, 51/100).

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 7 887 059,23 zł (słownie: siedem milionów osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych, 23/100).

Kwota dofinansowania: 5 520 941,46 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych, 46/100).

Wkład własny w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania: 2 366 117,77 zł (słownie: dwa miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemnaście złotych, 77/100).

Koszty niekwalifikowalne: 1 110 419,28 zł (słownie: jeden milion sto dziesięć tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych, 28/100)

Termin oddania zadania do użytkowania: wrzesień 2024 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

 • rozbiórka istniejącej sieci gazowej;

 • budowa sieci gazowej;

 • przebudowa istniejącej studni;

 • odwodnienie korpusu drogowego;

 • roboty rozbiórkowe;

 • budowa sieci wodociągowej;

 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

 • przebudowa urządzeń Orange;

 • budowa kanalizacji teletechnicznej;

 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych nN 04 kV;

 • budowa wewnętrznych linii zasilających nN 0,4 kV (wlz-ów);

 • roboty przygotowawcze;

 • roboty ziemne;

 • podbudowy;

 • nawierzchnie;

 • elementy ulic;

 • oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;

 • oznakowanie poziome i pionowe;

 • roboty wykończeniowe;

 • wykonanie tablicy informacyjnej.

Długość drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie: 1382 m.

tablica RFRD krolik