flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 – zadanie wieloletnie)

Nr umowy o dofinansowanie: 386, aneks nr 1 z dnia 14 czerwca 2023 r., aneks nr 2 z dnia 30 sierpnia 2023 r., aneks nr 3 z dnia 15.03.2024 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 28 marca 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 10 232 000,00 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące złotych, 00/100).

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 8 147 601,05 zł (słownie: osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset jeden złotych, 05/100).

Kwota dofinansowania: 5 520 941,46 zł (słownie: pięć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćset czterdzieści jeden złotych, 46/100).

Wkład własny w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania: 2 626 659,59 zł (słownie: dwa miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych, 59/100).

Koszty niekwalifikowalne: 2 084 398,95 zł (słownie: dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych, 95/100)

Termin oddania zadania do użytkowania: wrzesień 2024 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

 • rozbiórka istniejącej sieci gazowej;

 • budowa sieci gazowej;

 • przebudowa istniejącej studni;

 • odwodnienie korpusu drogowego;

 • roboty rozbiórkowe;

 • budowa sieci wodociągowej;

 • inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;

 • przebudowa urządzeń Orange;

 • budowa kanalizacji teletechnicznej;

 • przebudowa i zabezpieczenie istniejących urządzeń elektroenergetycznych nN 04 kV;

 • budowa wewnętrznych linii zasilających nN 0,4 kV (wlz-ów);

 • roboty przygotowawcze;

 • roboty ziemne;

 • podbudowy;

 • nawierzchnie;

 • elementy ulic;

 • oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu;

 • oznakowanie poziome i pionowe;

 • roboty wykończeniowe;

 • wykonanie tablicy informacyjnej.

Długość drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie: 1382 m.

tablica RFRD2023 krolik aktualizacja