flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: G/R/82/2023, aneks nr 1 z dnia 30 listopada 2023 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 21 września 2023 r.

Łączny koszt realizacji zadania: 1 049 963,79 zł (słownie: jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote, 79/100).

Kwota dofinansowania: 524 981,79 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 79/100).

Wkład własny: 524 981,80 zł (słownie: pięćset dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych, 80/100).

Termin oddania zadania do użytkowania: czerwiec 2024 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

  • Podbudowy (parking);

  • Progi i wyniesienie;

  • Elementy ulic;

  • Nawierzchnie;

  • Chodnik i wjazdy;

  • Oznakowanie poziome i pionowe;

  • Wykonanie tablicy informacyjnej.

Długość drogi objętej wnioskiem o dofinansowanie: 611 m.

tablica RFRD2023 Wilczynskiego ost