flaga znaki strona www

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2023 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: G/BRD/18/2023, aneks nr 1 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: listopad 2023 r.

Całkowita wartość zadania: 362 471,71 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt jeden złotych, 71/100).

Koszty kwalifikowalne realizacji zadania: 356 420,11 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia złotych, 11/100).

Kwota dofinansowania: 285 136,08 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści sześć złotych, 08/100).

Wkład własny w zakresie kosztu kwalifikowalnego zadania: 71 284,03 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote, 03/100).

Koszty niekwalifikowalne: 6 051,60 zł (słownie: sześć tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych, 60/100).

Termin oddania zadania do użytkowania: czerwiec 2024 r.

Wykaz działań planowanych w ramach realizacji inwestycji:

  • Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

  • Podbudowa pod chodnik;

  • Podbudowa pod wjazdy;

  • Elementy;

  • Oznakowanie poziome i pionowe;

  • Tablica informacyjna.

tablica RFRD2023 przebudowa Sienkiewicza aneks