Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Kanałowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Burmistrz Miasta Łuków ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Łukowie stanowiącej własność Miasta Łuków - nieruchomość niezabudowana położona przy ul. Pana Tadeusza składająca się z działek Nr 6899/11 o pow. 748 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00026866/5 i Nr 6899/13 o pow. 90 m2, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Łukowie prowadzi księgę wieczystą Nr LU1U/00032768/3; cena wywoławcza nieruchomości wynosi 134 300 zł netto.

Burmistrz Miasta Łuków informuje o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych od południowo-wschodniej strony miasta Łuków oraz przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Realizacja projektu przygotowującego liderów młodzieżowych do działań w środowisku lokalnym na rzecz propagowania wartości życia zaangażowanego i wolnego od środków psychoaktywnych”.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Przygotowania Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” do sezonu koncertowego.