Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn zm.), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łuków położonej w Łukowie przy ul. Dmocha przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Ekspozycja plenerowa: „Biblioteka Bohaterów 1944” i Bieg „63 minuty” upamiętniający 76 rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Realizacja projektu „Serce żyrafy” - warsztaty profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom w szczególności chodzi o wpływ alkoholu i innych substancji psychoaktywnych na zachowania agresywne”.

Ogłoszenie o  złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Popularyzacja muzyki orkiestrowej, organizowanie i udział w koncertach z okazji świąt narodowych i innych uroczystościach oraz promocji miasta Łuków.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057.) oferty na realizację zadania publicznego pt. Formy aktywności dla młodzieży, kształtujące postawy aktywności społecznej, umiejętności interpersonalne („Na harcerskim szlaku II”).