Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zorganizowanie obchodów 30-lecia działalności Klubu Abstynenta „Jutrzenka” w Łukowie”.

Ogłoszenie o złożeniu w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o  wolontariacie  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oferty na realizację zadania publicznego pt. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży zagrożonej podejmowaniem zachowań ryzykownych poprzez treningi i zawody sportowe i taniec”.

Ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu Uchwały Rady Miasta Łuków w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łukowie u zbiegu ulic Nowogródek, Pana Tadeusza i Cegielnianej.

Burmistrz Miasta Łuków informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na budowę żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie. Termin składania ofert mija 12 maja 2020 r. o godz. 13:00. Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka miejskiego przy ul. Piłsudskiego w Łukowie”, współfinansowanego ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020, Moduł 1a.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65), Burmistrz Miasta Łuków informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 oraz na stronach internetowych zostały wywieszone wykazy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicy Kraszewskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Łuków położonych w Łukowie przy ulicy Południowej i przy ul. Międzyrzeckiej przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Wymienione wykazy podlegają wywieszeniu na okres 21 dni licząc od dnia 17 marca 2020 r.