Zadanie realizowane w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Nr umowy o dofinansowanie: 12/PwSiD/2019

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 27/06/2019 r.

Całkowita wartość projektu: 247.510,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziesięć złotych, 00/100)
Przyznana kwota dotacji: 198.008,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiem złotych, 00/100), co stanowi 80% całkowitej wartości projektu
Wkład własny: 49.502,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset dwa złote, 00/100)

Szczegółowy opis zadania:

Zadania objęte wnioskiem dotyczą doposażenia i poprawy standardu obecnie funkcjonujących stołówek szkolnych (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ks. Grzegorza Piramowicza, Szkole Podstawowej nr 2 z oddziałami dwujęzycznymi im. Ks. Stanisława Konarskiego, Szkole Podstawowej nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Bronisława Chącińskiego, Szkole Podstawowej nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego.