Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór 2020 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 716, aneks nr 1 z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 19 maja 2020 r.

Całkowita wartość zadania: 972.420,41 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta dwadzieścia złotych, 41/100).

Kwota dofinansowania: 486.210,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych, 00/100).

Wkład własny: 486.210,41 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście dziesięć złotych, 41/100).

Okres realizacji zadania: lipiec 2020 r. – maj 2021 r.

Szczegółowy opis zadania:

  • wykonanie jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej o szerokości 6 m,
  • ustawienie krawężnika ulicznego,
  • ustawienie krawężników najazdowych (zaniżonych) w miejscach zjazdów i przejść dla pieszych,
  • wymiana (w części przełożenie) kostki brukowej na chodniku, zjazdach i zatokach do parkowania równoległego,
  • budowa zatoki postojowej z chodnikiem (przy skrzyżowaniu ul. Kanałowej z ul. Pastewnik),
  • wymiana trzech progów zwalniających z kostki brukowej,
  • wymiana kolektora deszczowego i przykanalików z uzupełnieniem studzienek ściekowych,
  • wymiana włazów istniejących studni rewizyjnych i studzienek ściekowych.

tablica 120x80 Laskowskiego

Wymiana kanalizacji deszczowej na ul. Kanałowej (październik 2020 r.)

Zrealizowane zadanie (czerwiec 2021 r.)