Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (nabór uzupełniający 2020 – zadanie jednoroczne)

Nr umowy o dofinansowanie: 1258, aneks nr 1 z dnia 7 grudnia 2020 r.

Data zawarcia umowy o dofinansowanie: 9 listopada 2020 r.

Całkowita wartość zadania: 338.289,24 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych, 24/100).

Kwota dofinansowania: 169.144,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści cztery złote, 00/100).

Wkład własny: 169.145,24 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści pięć złotych, 24/100).

Okres realizacji zadania: listopad 2020 r. – sierpień 2021 r.

Zadanie obejmowało:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
  • roboty ziemne,
  • podbudowy,
  • odwodnienie – uzupełnienie kanalizacji deszczowej z regulacją studzienek,
  • elementy ulic – krawężniki, obrzeża, ciągi pieszo-rowerowe, zjazdy,
  • wymianę oświetlenia,
  • demontaż stanowisk słupowych,
  • nawierzchnie,
  • oznakowanie poziome i pionowe.

Opis zadania:

W celu poprawy parametrów technicznych ulicy Zaokręgiem, zaplanowano na odcinku ok. 150 mb jej przebudowę polegającą na wykonaniu jezdni o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej szerokości 5,5 m, ustawieniu na jej krawędzi krawężników ulicznych, wykonaniu chodnika oraz zjazdów na przyległe posesje. Ponadto na odcinku ok. 55 mb zaprojektowano budowę włączenia drogi gminnej nr 102529L (ul. Zaokręgiem) do drogi powiatowej nr 1375L (Al. Lecha i Marii Kaczyńskich).  W/w włączenie obejmuje wykonanie jezdni o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0 m, ustawienie na jej krawędziach krawężników ulicznych, w miejscach zjazdów i przejazdów ustawienie krawężników najazdowych (zaniżonych) oraz wykonanie ciągu pieszo-rowerowego. W celu uspokojenia ruchu zaplanowano wykonanie wyniesionej powierzchni tarczy skrzyżowania ulic: Zaokręgiem i Pana Tadeusza. Planowana inwestycja obejmuje również wymianę 3 istniejących stanowisk słupowych oświetlenia ulicznego zlokalizowanych w obrębie pasa drogowego na ulicy Zaokręgiem.

Postęp prac (luty 2021 r.)

Postęp prac (kwiecień 2021 r.)

Zrealizowane zadanie (czerwiec 2021 r.)