Dzisiaj jest: 20 Września 2018   |   Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Sesja Rady Miasta Łuków

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Listy Burmistrza Łukowa Dariusza Szustka do Mieszkańców

Geoportal - System Informacji Przestrzennej Powiatu Łukowskiego

Organizacje pożytku publicznego

 

Pogoda

 

 

 

Przetarg na wynajem miejsc targowych

Załącznik do zarządzenia Nr 35/2017 Dyrektora ZGL w Łukowie z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Regulamin

Przetargu na wynajem wyznaczonych miejsc targowych zgodnie z zarządzeniem Nr 113/2017 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 23 sierpnia 2017 r.:

I. Miejsca targowe wyznaczone poza pasem drogowym na działce będącej własnością Miasta Łuków położonej przy ul. Spokojnej, na prowadzenie handlu w dniach od 28 października od godz. 7:00 do 2 listopada 2017 r.

II. Miejsca targowe wyznaczone poza pasem przy ul. 700-lecia będącej własnością Miasta Łuków, w dniach od 28 października od godz. 7:00 do 2 listopada 2017 r.

III. Miejsca targowe wyznaczone poza pasem drogowym na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego będącej własnością Miasta Łuków, w dniach od 28 października od godz. 7:00 do 2 listopada 2017 r.

1. Przetarg odbędzie się 5 października 2017 r. o godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Miasta w Łukowie przy ul. Piłsudskiego 17 (sala konferencyjna).

2. Przetarg ma charakter ustny nieograniczony.

3. Organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie.

4. Przedmiotem przetargu jest rezerwacja stanowisk targowych. Stanowiska targowe są wyznaczone i oznakowane, położone poza pasem drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego, oraz przy ul. Spokojnej na działkach będących własnością Miasta Łuków. Głębokość stanowisk handlowych na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego oraz Spokojnej wynosi 6,0 mb. Przed wpłaceniem wadium i wzięciem udziału w przetargu należy zapoznać się z usytuowaniem stanowisk handlowych w terenie. Po zamknięciu przetargu reklamacje dotyczące funkcjonalności poszczególnych stanowisk nie będą uwzględniane.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Wadium należy wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie nr konta: 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawska 19, do dnia 5 października 2017 r. do godz. 11:00. Będzie możliwość wpłaty również w dniu 6 października od godz. 11:00 do 12:30 na miejscu przetargu.
a) kwota wadium na stanowisko położone przy ul. Spokojnej wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych).
b) kwota jednego wadium na stanowisko położone na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego wynosi 330,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści złotych)
c) kwota wadium na stanowisko położone przy ul. 700-lecia wynosi 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych ) .

6. Jedno wpłacone wadium upoważnia do wylicytowania w przetargu jednego stanowiska targowego na określonych ulicach bez względu na jego numer. Osoby które wpłaciły wadium na konto powinny przedstawić dowód wpłaty.

7. Członkami komisji przetargowej nie mogą być osoby biorące udział w przetargu lub osoby bliskie osobom biorącym udział w przetargu.

8. Komisja przetargowa wpuszczając na sale konferencyjną osoby, które wpłaciły wadium, przekazuje im numery na każde wpłacone wadium.

9. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg podając imiona i nazwiska osób lub firm które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu oraz przekazuje informacje dotyczące oznakowania stanowisk targowych, ich cenę wywoławczą, która za jedno stanowisko handlowe wynosi:
a) 250,00 zł – położone przy ul. Spokojnej
b) 330,00 zł – położone na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego
c) 150,00 zł – położone przy ul. 700-lecia

10. Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej ceny dalsze postępowania nie zostaną przyjęte.

11. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postępowania poprzez podniesienie numeru otrzymanego od prowadzącego przetarg, do czasu trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny. Postępowanie ustala się w wysokości 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych), za jedno stanowisko targowe będące przedmiotem przetargu.

12. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje postępowanie powyżej ceny wywoławczej.

13. Po ustaniu zgłoszenia postępowań, przewodniczący wywołuje najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłasza imię i nazwisko lub nazwę firmy (osoby), która wygrała przetarg na dany numer stanowiska.

14. Z chwilą przekroczenia podczas licytacji kwoty 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za jedno stanowisko handlowe, postępowanie przetargowe zostaje wstrzymane do momentu wpłacenia do kasjera ZGL w Łukowie na miejscu przetargu zadeklarowanej kwoty. Odmowa wpłaty zadeklarowanej kwoty skutkuje tym, że wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i utratą dalszej możliwości uczestniczenia w przetargu na podmiotowe stanowisko.

15. Cenę przetargową, pomniejszoną o wadium, wynajmu miejsca targowego należy wpłacić w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 w dniach od 16 października do 18 października 2017 r. do godziny 14:00.
a) dowód wpłaty będzie zawierał nazwisko i imię oraz numer miejsca targowego, co stanowić będzie dowód dla kontroli.
b) odsprzedawanie miejsc targowych jest zabronione i stwierdzenie takich praktyk, będzie traktowane jak prowadzenie działalności bez wpisania jej do rejestru ze wszystkimi przewidzianymi z tego tytułu konsekwencjami.

16. Miejsca targowe które nie znalazły nabywców w przetargu będą wynajmowane dla chętnych według kolejności zgłoszeń , od dnia 6 października 2017 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19, wg ceny za stanowisko ustalonej w pkt. 9 razem z postępem niniejszego regulaminu i jej wpłaty w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19.

17. Jeżeli osoba ustalona jako najemca miejsca targowego nie wpłaci w miejscu i terminie podanym w pkt. 15 kwoty do wylicytowanej wysokości, traci wadium i nie może wnioskować o nabycie miejsca w drodze przetargowej. Prawo pierwokupu danego miejsca nabywa osoba biorąca udział w przetargu na dane miejsce, deklarująca w przetargu kwotę najbliższą górnej kwocie deklarowanej w przetargu i wyrażająca akces wykupienia rezerwacji danego miejsca na piśmie w dniu 23 października 2017 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 i dokona wpłaty do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19.

18. Miejsca targowe na które nie została dokonana zapłata w terminie opisanym w pkt. 17 niniejszego regulaminu będą wynajmowane dla chętnych według kolejności zgłoszeń od dnia 24 października 2017 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19, wg ceny za stanowisko ustalonej w pkt. 9 razem z postępem niniejszego regulaminu i jej wpłaty w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19.

19. Wadium ulega zarachowaniu na poczet należności za wynajem miejsc targowych, a w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi. Po zwrot wpłaconego wadium należy zgłaszać się do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 od dnia 02.11.2017 r. w godzinach urzędowania kasy.

20. Z przebiegu przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół, który stanowił będzie podstawę do wynajmu miejsca targowego.

21. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych miejsc targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.