Dzisiaj jest: 20 Stycznia 2019   |   Imieniny obchodzą: Fabian, Sebastian

Ogłoszenie - nagrody dla trenerów 2018

Działając na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. ustawy o sporcie (Dz. U. z 2017 r., poz. 1463) oraz uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 06 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 181, poz. 2855) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz.3206)

 Burmistrz Miasta Łuków

Ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

1. Zasady przyznawania nagród
Przyznanie nagród trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym uzależnione będzie od spełnienia warunków i kryteriów określonych w Regulaminie przyznawania i pozbawiania „Stypendiów Sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Łuków dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe” stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 06 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 181, poz.2855), ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 3206)

2. Termin i miejsce składania wniosków
Wnioski o przyznanie nagród należy składać w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r., uwzględniając wyniki sportowe osiągnięte w roku poprzedzającym rok przyznania nagrody, wyłącznie na druku wniosku stanowiącym załącznik Nr 2 do Regulaminu przyznawania i pozbawiania „Stypendiów Sportowych oraz nagród i wyróżnień Miasta Łuków dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe” stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r., Nr 181, poz. 2855), ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr XI/87/2015 Rady Miasta Łuków z dnia 25 września 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/159/2011 Rady Miasta Łuków z dnia 6 października 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2015 r., poz. 3206) – w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, pokój nr 19 (parter), w godz. 7.30 – 15.30.

3. Warunki i tryb postępowania przy przyznawaniu nagród
1) Wnioski czytelnie wypełnione, kompletne (z wymaganymi załącznikami) opiniowane będą przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta Łuków w drodze zarządzenia.
2) Wnioski nieczytelnie wypełnione i złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem nagrody.
4) Decyzję o przyznaniu nagrody oraz jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta Łuków.
5) Informacja o przyznanych nagrodach zostanie opublikowana na stronie internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków. 6) Złożone wnioski pozostaną w aktach Urzędu Miasta Łuków, nie są zwracane wnioskodawcom.

4. Postanowienia końcowe
Informacje na temat naboru wniosków oraz wymagane druki można uzyskać ze strony internetowej Miasta Łuków www.lukow.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Łuków, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, tel. 25 798 30 01.

Burmistrz Miasta Łuków
/-/ Dariusz Szustek
Łuków, dnia 12 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 1 - Wniosek

Załącznik nr 2 - Oświadczenie

Załącznik nr 3 - Uchwała Nr XI 87 2015

Załącznik nr 4 - Uchwała Nr_XIII_159_2011